blog archief

Groene Parels Capelle (5)

Weergaven: 6

 

(Tekst met medewerking van Anton Roeloffzen SNC)

 

Dit is een lang verhaal over een groot gebied.

Tussen Capelle en Nieuwerkerk ligt binnendijks, ten noorden van de Hollandsche IJssel het Recreatiegebied Hitland. Het was oorspronkelijk een veenweidegebied dat tussen 1983 en 1994  heringericht is als recreatie- en natuurgebied. Het  bestaat uit drie delen:

 

  • Direct ten zuiden van Nieuwerkerk ligt HitlandNoord. Hier is vooral bos aanwezig met her en der wat weilanden en enkele kleiputten en wielen.
  • Een middengedeelte (geen naam), dat grotendeels haar functie als veenweidegebied heeft behouden. Deze gronden zijn in bezit bij een viertal boeren.
  • Aansluitend op de Capelse wijk Oostgaarde ligt Hitland-Zuid. Er zijn veel waterpartijen aanwezig, een groot moerasgedeelte, weilanden, bosschages en Golfbaan Hitland.

Hitland Zuid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel bijna heel Hitland binnen de gemeente Zuidplas ligt, is Capelle toch voor 50% medebeheerder van dit gebied via  het Recreatieschap Hitland. Hitland is niet alleen een recreatiegebied, maar ook een belangrijk natuurgebied. Het is ook een belangrijke ecologische verbinding tussen o.a. het Schollebos, de Krimpenerwaard en het Groene Hart.

In Hitland treffen we in de bospercelen een gevarieerd bomenbestand aan. Aanwezig zijn o.a. Kraakwilg en andere wilgensoorten, Zwarte els, Bastaardpopulier, Grauwe abeel, Gewone es, Esdoorn, en Berken. In de bospercelen zijn ook veel struiken aanwezig, o.a. Meidoorn, Vlier, Inlandse Vogelkers en Rode Kornoelje. Her en der zijn er ook uitgebreide braamstruwelen.

In Hitland Zuid is een bijzondere moeras- en waterflora te vinden. Er zijn bijzondere soorten aanwezig als Koningsvaren, Moerasvaren, Wateraardbei en Waterscheerling, en ook kenmerkende moerasplanten als Gele Lis en Kattenstaart. In Hitland Noord groeit in een paar sloten de Zwanenbloem. En op de muren van de gerestaureerde steenovens bloeit ieder jaar de Muurleeuwenbek uitbundig.

 

Wateraardbei (Comarum palustre)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwanenbloem (Butomus umbellatus).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankzij de robuuste landschapselementen, een afwisseling van bos, weiland, water en moeras, is Hitland voor vogels een eldorado. Naast algemene soorten zijn ook bijzondere vogels te zien en horen, o.a. Rietgors, Blauwborst, Ooievaar, Spotvogel, Bruine Kiekendief, Roerdomp, IJsvogel, Zomertaling, Rietzanger, Boomvalk, Ransuil, Grutto. Zelfs de Visarend heeft er paar jaar geleden enkele weken gebivakkeerd.

 

 

 

Blauwborst (Luscinia svecica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ransuil (Asio otus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zoogdieren betreft moet de Bever worden genoemd, die buitendijks langs de Groenedijk zijn burcht heeft en zijn knaagsporen ook achterlaat in Hitland.

 

Beversporen

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de kades in het gebied zijn de moeite waard. Het zijn oude wandel- en fietspaden vanuit Capelle naar de Groenedijk.

De Oude Kerklaan was voor de gelovigen in het dorp en omgeving de route naar de kerk en terug. Langs dit door Zwarte Elzen en Gelderse Roos omzoomde pad is een mooie bermvegetatie aanwezig, typerend voor het vroegere veenlandschap. Er staan veel Brede Stekelvarens en ook de zeldzame Wilde Hemelsleutel komt hier voor tussen de bomen en struiken.

Langs de Klaas Klinkertkade komen ook wat bijzondere soorten voor. Zo is hier het van Japan afkomstige Theestruikje verwilderd, staan er enkele Wilde cultuurappels, een Kaukasische Vleugelnoot, een Pontische Rododendron en enkele spectaculair grote Essen.

Helaas zijn er door verkeerd beheer ook verliezen te melden. De ooit aanwezige Krabbenscheervegetatie in de sloot langs de Klaas Klinkertkade was opeens helemaal verwijderd tijdens het jaarlijkse schonen van de sloot en is nooit meer teruggezien.  Het moerasgraslandje bij het moerasbos is inmiddels geheel verbost door het uitblijven van goed maaibeheer. Hier groeiden ooit bijzondere Zegges, Rietorchissen en Grote Ratelaar.

Desondanks nog steeds een prachtige Natuurparel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *