Zegt het voort!

blog archief

Bedroefd en Blij

Kreeg een akelig bericht: een doodgereden Bever langs de Schielandweg (=verlengde van Rijckevorsselweg richting Nieuwerkerk). Op 13 april aangetroffen ter hoogte van Hitland-Zuid.

Bever (foto Rick Jan van Dijk). Het is niet bekend of deze bever een van de bevers is die langs de IJssel vrijwel zeker een burcht heeft met jongen. Het is een flinke afstand. Misschien een andere bever op zoek naar eigen territorium? Ik heb geen idee van de grootte van een beverterritorium. Info vragen bij Zoogdierenvereniging.

 

 

 

 

Van de drie ontsnapte Damherten in Nieuwerkerk (zie oudere blog) is er 1 doodgereden, 1 gevangen en 1 nog onvindbaar (mogelijk het exemplaar dat in Schollebos is gezien; info van Ton Aker, de nieuwe directeur van Recreatieschap Hitland).

 

 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen woensdag 14 april mijn eerste Oranjetipje van dit jaar. Het Oranjetipje (Anthocharis cardamines) kwam tot zo’n 10 jaar geleden niet in Capelle voor. De eerste verschenen zeer spaarzaam in het Schollebos, maar de populatie breidt zich heel langzaam uit en er worden nu ook af en toe ook tipjes elders in Capelle gezien. De trage opbouw van de Capelse populatie heeft misschien ook te maken met het maairegime: dit vlindertje kent maar 1 generatie per jaar en overwintert als pop aan plantenstengels. Het wegmaaien van deze planten zou een rol kunnen spelen. Belangrijkste waardplanten zijn Pinksterbloem en Look-zonder-Look, maar ook andere soorten van Kruisbloemigen waaronder massaal in Schollebos aanwezig Raapzaad (“broertje” van Koolzaad). Het was opmerkelijk, want het was koud met een gure noorderwind. Langs luwe en zonnige plekken dus toch al te zien!

Een digitale vergadering over door gemeente op te richten “Vrienden van het Schollebos” was voornamelijk om te verkennen. Daardoor nog veel praten over veel zaken tegelijkertijd. Om het kaf van het koren te scheiden heeft SNC voorgesteld om alle door gemeente ingeschakelde stakeholders te vragen hun “Do’s en Dont’s” op papier in te dienen om zo te proberen een grootste gemeenschappelijke deler te vinden waarop verder geborduurd kan worden.

In een digitale vergadering met Hoogheemraadschap over te nemen nieuwe peilbesluiten (waterstanden) in Hitland werd ook door SNC samen met IVN hun wensen ge-uit. Kortom: liefst verhoging waterpeil in weilanden (gecombineerd met aangepast maaibeheer) voor weidebroedvogels (Grutto, Tureluur, Kievit), handhaving peil in moerasgebied in Hitland-Zuid (rietbroeders als Rietzanger, Rietgors, Kleine en Grote Karekiet, Blauwborst; ook Bruine Kiekendief en Cetti’s Zanger e.a.). Er volgt dit jaar nog een inspraakprocedure.

Vorige week ook een kennismakingsvergadering met de nieuwe directeur van Recreatieschap Hitland, Ton Aker. Naast SNC ook Liesbeth den Haan namens IVN aanwezig. Belangrijkste was kennismaking en uitwisselen van aandachtspunten t.a.v. beheer en onderhoud die verder overleg vergen (bosbeheer, weilandbeheer, waterpeil, recreatiedruk, baggeren, jacht, e.d.). Een zeer positief gesprek. Structureel overleg is afgesproken.

Afgelopen woensdag een bijeenkomst op locatie “Shell-bosje” met gemeente. Naast groenbeleidsambtenaar, stadsecoloog en wethouder Marc Wilson namens gemeente, waren SNC, Bomenstichting en Stadsvogeladviseur van de Vogelbescherming aanwezig. Het gaat om een smalle strook bosplantsoen langs Rijckevorsselweg en Algeraweg. Een zeer drassig veenmoeras waarin de vele populieren omgevingsgevaarlijk worden en op diverse plaatsen zonder laarzen geen doorgang heeft. Wel een groenpareltje met veel broedvogels. Na ampel overleg in laatste weken hierover een eensluidende beslissing: alleen de echt direct gevaarlijke populieren kappen; indien dit medeschade zou veroorzaken dan die populier “uitkleden” (klimmers zagen stukken van boven naar beneden af); bestaand “Opschot” (nieuwe boomzaailingen die het goed doen) zoveel mogelijk sparen (die zijn gewend aan de natte bodem); aanplant van Wilgen en Zwarte Elzen: kunnen goed tegen natte voeten en zijn ecologisch superieur aan populier: insecten, vogels, vleermuizen; aanplanten van Gele Lis en Dotterbloem (moerasplanten); wandelpad ophogen voor droge voeten met houtconstructie (hout afkomstig van gekapte populieren). 

Tot slot: ook nu weer chinese dames die massaal Daslook afsnijden in Schollebos. Erop aanspreken helpt niet (doe ik al een paar jaar). Gaat echt soms om vuilniszakken vol! Oplossing??

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *