Zegt het voort!

blog archief

Ruud

Eindejaarsblog

Beste SNC-volgers,

Slechts enkele interessante en leuke waarnemingen in deze koude en natte maand. Het is alweer zo’n 2 weken geleden dat Frank Oling in zijn tuin een Zwarte Mees spotte.

Zwarte Mees (Parus ater; foto Frank Oling). Een standvogel (=trekt ’s winters niet weg), vooral naaldbosbewoner, dus in onze regio maar heel weinig te zien. In winter wel wat meer rondzwervend. Lijkt in de gauwigheid qua aftekening veel op koolmees, maar het kleurenpatroon is toch opvallend anders (Koolmees gele borst en buik).

 

 

 

 

 

 

 

Verder “the usual ones” als Smienten, Goudhaantjes en Koperwieken. Buizerds en Sperwer regelmatig te zien net als de Groene en Grote Bonte Specht.

Een typische winterpadddenstoel is nu te zien: het Gewoon Fluweelpootje.

Gewoon Fluweelpootje (Flammulina fennae).Groeit op dode stronken en is saprotroof (geen parasiet) en eetbaar. De plaatjes aan de onderkant van de hoed zijn wit. De steel is aan de basis fluweelachtig donkerbruin, daarboven geel. Alleen bij echte vorst legt hij het loodje. Er bestaan ook gekweekte fluweelpootjes voor consumptie, maar afwijkend qua kleur (wit).

 

 

 

 

 

 

Ik wens verder iedereen fijne feestdagen toe en een gezond en groen nieuwjaar! Tot over een paar weken.

 

Gemeente laat natuur verloederen en sportbaasjes hun gang gaan.

 

Het is een tijdje stil geweest met bloggen, heeft zijn redenen. Nu dus maar een hele lange blog, temeer omdat ik spoedig voor een maand naar Nieuw Zeeland ga om zoon en kleinzoons te bezoeken.

SNC heeft de laatste maanden diverse keren ‘overleg’ met gemeente gehad met name over het onderhoud en beheer van het Schollebos. Helaas echter met weinig resultaten. Omwille van mogelijke resultaten d.m.v “Stille Diplomatie” heeft SNC het een en ander stil gehouden, maar nu gaat het boekje toch maar open.

  1. Maaibeleid:

a) De nieuw door gemeente-zelf  met bloemzaadmengsel ingezaaide gazons in Schollebos zijn ondanks herhaalde verzoeken dit afgelopen jaar nooit gemaaid. Resulteert dus in wildgroei van dominante woekeraars als brandnetel, distels, kleefkruid e.d. Na maaien had maaisel ook afgevoerd moeten worden om de ingezaaide bloemen een kans te geven. Weggegooid geld dus . Had gemeente net zo goed een pakket briefjes van 50 euro in de grond kunnen stoppen: komen ook geen bloemen uit!

Rond deze nieuw aangelegde vijvertjes zijn de omringende gazons ingezaaid met bloemenmengsel: nu zonder maaien niets meer van over! Ook de door SNC aangeplante oeverplanten dreigen verloren te gaan door overgroei van woekeraars… Het grote gazon langs de nieuw gegraven zijsingel (west Schollebos) was ook door gemeente ingezaaid en door SNC langs oevers beplant: ook hier totaal niet gemaaid en nu al totaal overgroeid met woekeraars en riet… Nog meer geld verspild dus.

 

 

 

 

b) De door gemeente aangelegde Vlindertuin (tussen Spartasportterrein en Capelse Manege) is slechts voor de helft gemaaid zonder afvoer van maaisel. Ondanks aandringen om ook de resterende helft alsnog te maaien en maaisel af te voeren: er gebeurde helemaal niets, behalve dan een obligaat bureau-antwoord van een stedenbouwkundige beleidsambtenaar. Dat hebben we nu afgelopen weekend dus zelf maar gedaan. Kostte 5 vrijwilligers 4 uur werk en is nog niet helemaal klaar; met machinaal maaien door een uitvoerder had dit binnen het uur gekund.

Van deze eerste bloemenpracht na inzaaien van vlindertuin is nu voor de helft vrijwel niets meer over…. Van de helft die wel op tijd is gemaaid is het maaisel weer niet afgevoerd: gaat het dus zo ook niet worden! Weer heel veel weggegooide briefjes van 50 euro… Hetzelfde geldt voor de in de in het verlengde liggende bermgazons langs fiets- en voetpad (Bosmuizenpad).

 

 

 

 

 

 

c) Het maaien langs Natuurlijke Oevers: gemeente heeft eindelijk toegezegd om hier te maaien met afvoer maaisel en dit in bestek op te nemen. Hoera? Was al eerder afgesproken maar lang niet overal nagekomen: ook hier verruiging ten koste van mooie diverse flora.

 

 

Typische oeverflora (hier Schollebos), maar wel “in den beginne”: nu weinig meer van over door slecht maairegime. Gemeente weet zelf niet eens waar en hoeveel natuurlijke oevers er zijn in Capelle (ingezaaid en wel!). Zelfs aan de meest recent aangelegde Natuurlijke Oever in Capelle-West (eind Sibeliusweg) is de ingezaaide oeverflora al compleet overwoekerd met Riet (niet dat riet geen ecologische functie heeft). Tel uit je verlies… Nu dus maar hopen dat gemeente een keer haar woord gestand doet wat Natuurlijke Oevers betreft.

 

 

d) Met gemeente waren duidelijke afspraken gemaakt over het maairegime in gazons waar concentraties van (wettelijk beschermde!) orchideeen groeien (Brede Wespenorchis). Vorig jaar ging dit eindelijk prima, maar dit jaar weer niet: de eerste maaibeurt (juni) werd volgens afspraak overgeslagen (Brede Wespenorchis bloeit laat-zomer), maar vervolgens werd in 2e maaibeurt (eind september-oktober, dus na de bloei en zaadzetting) nou weer NIET gemaaid, terwijl dit wel moest! Nu ook hier verruiging ten koste van beschermde soort. Door SNC gemeente hierop aangesproken, maar geen enkele respons. Gemeente beweert nu zelfs dat deze afspraken haar onbekend zijn…

Brede Wespenorchis. Alle orchideeen zijn in Nederland beschermde soorten. In Capelle vrij algemeen voorkomend (Schollebos, Slotpark en zelfs in bomenspiegels van parkeerterrein achter gemeentehuis).

 

 

 

 

 

 

 

2) Bestrijding van Invasieve Exoten

SNC heeft gemeente aangesproken op haar verplichting (EU-directief!) om invasieve exoten te bestrijden. Voor Capelle is vooral van belang: Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien en Japanse Duizendknoop. Gemeente heeft dit probleem “intensief” bestudeerd en aangegeven dat zij ter plaatse de aangetroffen planten door maaien te willen bestrijden. Dat zal voor de Reuzenbalsemien wel lukken, mits deze gemaaid wordt voor de zaadzetting.  Voor Reuzenberenklauw is dit weinig effectief (de plant vermeerdert zich ook door ondergrondse uitlopers): regelmatig uitsteken op 10 cm  is veel effectiever.  De Japanse Duizendknoop is door maaien zeker niet te bestrijden: die gaat daardoor juist ondergronds zich verder uitbreiden; alternatief is heel diep afgraven bij begin van groei of gebruik van vergif (injecteren). Het antwoord van gemeente stelt ons dan ook niet gerust, zeker als ze haar maairegime niet eens in orde hebben. Op het aanbod van SNC om locaties te duiden wordt niet eens ingegaan (moeten we dat dan nog een keer doen???).

Reuzenberenklauw, mooi maar een woekeraar en gevaarlijk bij huidcontact in combinatie met zonlicht: geeft flinke blaren die vaak gemeen ontsteken).

 

 

 

 

 

 

 

3) SNC heeft gemeente op hoogte gesteld dat zij met behulp van vrijwilligers 900 bloembollen gingen planten in Schollebos. Het betreft 9 inheemse prachtige stinseplanten die thuis horen op de grondsoort van Schollebos (Zavel: een kleisoort afkomstig uit Zevenhuizerplas, hier gedeponeerd op oude veenweide). Gemeente licht geagiteerd. Wethouder uitgenodigd voor een persmoment, nee dus. Antwoord van beleidsambtenaar Stedenbouwkunde (!!): wij bepalen waar (van achter het bureau zonder enige kennis over beheer) dit toegestaan wordt. Tja, dat werd dus maar een heel klein stukje. Toch maar geplant waar wij dat wilden! Was een gezellige, maar wel erg koude dag. Vrijwilligers getrakteerd met koffie en na gedane arbeid 2 consumpties in Pannenkoekenhuis. En: met dank ook aan de donateurs van SNC die dit mogelijk maken! Volgend voorjaar gaan we weer voor 600 euro inheemse plantjes aankopen, maar die gaan we eerst oppotten voor we ze uitzetten. Ook dan doen we weer een beroep op onze vrijwilligerspool.

 

 

Bosanemoon: ook deze aangeplant.

 

 

 

 

 

 

 

 

4) SNC en Bomenstichting hebben aangifte gedaan van illegale activiteiten rondom het Sparta-sportterrein in Schollebos.

De paden van dit sportcomplex zijn openbaar toegankelijk (Raadsbesluit). De paden waren bereikbaar via natuurspeelplek Ravottia (maar al 1,5 jaar is toegangshek met ketting en slot geblokkeerd en ernaast met afgezaagde doornstruiken verder gebarricadeerd) en 2 noordelijke toegangs-klaphekken. Deze laatste toegangen werden recent in eerste instantie gebarricadeerd door wederom afgezaagde doornstruiken. Deze werden door SNC weer de dag erna verwijderd. Direct erna werden als antwoord hierop de toegangshekken vastgeschroefd met flinke schroeven en direct achter de klaphekken werden vuurdoorstruiken op de doorgang geplant. Afgelopen weekeind heeft SNC deze vuurdoornstruiken en de schroeven verwijderd. Een oorlogje dus. Aangifte bij politie is mislukt (alleen eigenaar = gemeente is daartoe bevoegd), wel werd de melding opgenomen. Aangifte bij gemeente is inmiddels ook gedaan.

Wandelpad langs Sparta-sportterrein. Prachtig pad in luwte en zonneschijn met honderden besdragende struiken: een walhalla voor vlinders, libellen en wintervogels. SNC inventariseert. Sparta barricadeert illegaal toegankelijkheid. Saillant detail: dit deel van Sparta-sportcomplex hoorde niet eens bij het sportcomplex: langs deze rand werd toentertijd onterecht een brede strook bosaanplant gekapt. SNC heeft toen bedongen dit te compenseren door aanplant van inheemse besdragende struiken, wat werd beloond. Ook werd bedongen dat de paden openbaar toegankelijk moesten blijven, hetgeen de Raad heeft gevolgd. Wordt vervolgd….

 

 

 

Ik hoop nog toe te komen voor wat leuke waarnemingen voor ik vertrek. Misschien een keer een blog uit Nieuw Zeeland, wie weet. Ik wens allen alvast prettige feestdagen en een gezond en groen nieuw jaar!

 

 

 

Laatste vogelnieuwtjes Capelle

Nog steeds geen echt spectaculaire nieuwtjes wat vogels betreft, maar toch wel leuke waarnemingen.

Regelmatig groepjes Koperwieken (vorige week een groep van 30-40 vogels) in Schollebos.

 

Koperwiek (Turdus iliacus). Een echte wintergast behorend tot de Lijsters (geslacht Turdus). In wintertijd hier in groepen (van enkele tot soms vele honderden vogels). Komen af op bessen en als deze opraken foerageren ze op de grond tussen en onder het dikke bladafval op wormen en andere kleine beestjes. Als grote groepen in de boomkruinen zitten is het een koor van zacht murmelende geluidjes. Over het ‘Koper’ en de ‘Wiek’ heb ik recent eerder geschreven….

 

 

 

 

Ook de eerste groepjes Goudhaantjes.

Goudhaan (Regulus regulus). De naam “Goudhaan” doet denken aan een enorme vogel, maar is tegenwoordig de officiele Nederlandse naam. Ik houd het toch maar op  de oude naam “Goudhaantje”: het is  NB europa’s kleinste vogelsoort (9 cm van snavel- tot staartpunt en daarmee een halve centimeter kleiner dan het Winterkoninkje)! O ja, het is nu ook officieel “Winterkoning”….. Ach.

Een typische naaldbosbewoner, Nederlandse broedvogel. In winter rondzwervend in kleine groepjes. In Schollebos vooral aan te treffen in hulststruiken en de enkele bijna ter ziele zijnde naaldbomen. Hun aanwezigheid valt op door hun zeer zachte hoge contactgeluidjes (wel goed gehoor nodig!).

 

 

Sperwer en Buizerd laten zich regelmatig zien. Groene Specht te zien en horen langs Spartasportvelden en in omgeving van volkstuinvereniging ‘Tot Nut en Genoegen’. Langs de Rijckevorsselweg zitten o.a. meerdere Smienten (wintergast). Langs de Kanaalweg zit al enkele weken weer een Ooievaar. Slobeendenpaartje in Nieuwerkerkse Tocht. IJsvogel wordt nu op meerdere plaatsen in Capelle gezien: na het broedseizoen zwerven ze wat rond (ze trekken niet weg).

Griezelen, Halloween en Kafka

Halloweentijd. In Schollebos elk jaar geweldig Halloweentraject uitgezet voor kinderen met spoken, griezels, enge geluiden, enz. Tot dusver dit jaar niet dus? Weet niet waarom, misschien een verlate Halloween? Maar deze week best wat “Halloween-ervaringen” qua natuur in Schollebos:

 

Houtsnip (Scolopax rusticola). Via klaphekje langs paadje Sparta-sportvelden. Schrok me het apenzuur: met veel kabaal van vleugelslagen vloog zo’n 1 meter van me af een Houtsnip uit de struiken. Ging erg snel, maar formaat, de zigzaggende vlucht zonder vocale geluiden, was genoeg om vast te stellen dat het een Houtsnip betrof. Is een Nederlandse broedvogel (niet in Capelle) maar ook doortrekker en overwinteraar uit Noord- en Oost Europa. Bijna elk jaar wel een enkele waarneming in Capelle in najaar/winter. Vooral bosbewoner zoals de naam al min of meer aangeeft.

 

Dan opnieuw even een schrikmoment: een ijsselijk geschreeuw langs de Nieuwerkerkse Tocht: het geluid als een schreeuwend speenvarken: de Waterral (Rallus aquaticus). Algemene broedvogel in Nederland (vrijwel zeker ook in Schollebos), maar ook doortrekker en wintergast. Deze week langs Nieuwerkerkse Tocht niet gezien, maar wel gehoord. Een erg schuwe vogel, leeft een zeer verborgen leven in het riet (rietvegetatie ook voor andere rietvogels heel belangrijk, dus rietbeheer ook!). Een paar jaar geleden schrok een passant in Schollebos van dit geluid (ojee, kind aangerand of iets dergelijks). Kon haar gegeruststellen en enthousiasmeren. In winter grotere kans om de waterral te zien omdat die dan wat minder schuw wordt vanwege zijn voedselzoeken.

 

 

 

En dan nog een echt Halloweengeluid: sinds afgelopen week is de Bosuil in Schollebos, langs s’Gravenweg en Capelse Golfbaan  ’s nachts weer luid te horen. 

Bosuil (Strix aluco). Al jaren vaste bewoner en broedvogel van Capelle. Een standvogel (hele jaar hier blijvend). Broedt heel vroeg in het jaar (vanaf januari) en begint de balts dus nu al. Mannetje verleidt met een doordringend spookachtig “oeoehoe” en vrouwtje antwoordt met een kort “Kjek”.  Bosuil is een middelgrote uil zonder oorveren en jaagt vnl op muizen, maar ook op andere kleine dieren.

 

 

 

 

 

Griezelen is ook hoe gemeente omgaat met het eigen vastgesteld Bomenbeleidsplan: wordt soms met voeten getreden! SNC en Bomenstichting houden de vinger aan de pols en tekenen bezwaar aan waar dit nodig is. Bladafval en schaduwoverlast zijn geen argumenten voor kap!

Griezelen is ook hoe gemeente’s maaibeleid nog steeds is: biodiversiteit gaat verloren (niet zomaar dat 75% van onze insecten al verdwenen is!).

Griezelen is ook dat op gemeentehuis geen enkele ambtenaar is met een beetje verstand van ecologie, biologie, natuur, e.d. Toch worden dit soort zaken door B&W overgelaten aan ambtenaren die dus geen enkele expertise hebben. En met die ambtenaren heeft SNC dus te maken. En die ambtenaren willen die kritiek van SNC weer niet horen. KAFKA! Wel welkombordjes bij invallende autowegen: Groenste Gemeente van Nederland (van de 2 deelnemende gemeentes!!), maar wel met bordje 2015 erbij! Hoe pathetisch….

Waarnemingen en bijpraten

Herfst is voor natuurliefhebbers altijd een spannend seizoen. Het weer varieert van nazomerse dagen tot regen en stormachtig weer. Altijd leuke en soms onverwachte waarnemingen.

Havik (Accipiter gentilis). Deze week in Schollebos  gesignaleerd.  Een typische bosbewoner ter grootte van een buizerd, die tussen de bomen jaagt op kleine zoogdieren en vogels. Is grotendeels een ‘Standvogel’ (trekt niet weg in winter), maar gaat wel na broedseizoen vaak rondzwerven. Broedt niet in Capelle (te weinig bos). Broedt steeds op zelfde nest (“Horst”) dat elk jaar groter wordt. Qua uiterlijk veel gelijkenis met de Sperwer, maar die is een slag kleiner. 1x Eerder in Schollebos en ook in Hitland is Havik al eens gesignaleerd.

 

 

 

 

Louis Weterings struint vaak in Hitland. Enkele juweeltjes van afgelopen week:

Baardmannetje (Panurus biarmicus; foto internet), vroeger ook wel Baardmees genoemd. Een prachtig gekleurd en getekend meesachtig zangvogeltje. Typische bewoner van flinke rietvelden. Zelf heb ik in Capelle 1x  een paartje gezien langs de IJssel (rietveld tussen Groenedijk en Topzeil). In Nederland schaarse broedvogel, standvogel, ’s winters zwervend en foeragerend op rietzaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tapuit (Oenanthe oenanthe; foto Louis Weterings). Behoort tot de grote familie van Lijsterachtigen (Turdidae), geslacht Oenanthe waartoe vele tapuitsoorten behoren. Een echte zomergast: broedt in Nederland, maar overwintert voornamelijk in Afrika. Deze tapuit is dus duidelijk daarnaar op weg, want in onze Capelse omgeving broedt deze vogel niet. Broedt in duinen (konijnenholen) of vergelijkbare omgeving. Bestand neemt zorgbarend af.

 

Verder in Hitland: Grote Zilverreiger, 6 Ooievaars, Wintertaling (echte wintergast), Smienten (ook wintergast).

 

 

 

 

 

 

Blauwe Glazenmaker (Aeshna cyanea; foto Rob van Dorland). Op zonnige dagen in Schollebos nog steeds, maar schaars libellen te zien. Algemene soort. Juli-Augustus zijn ze het meest te zien. Uiterste waarneming is 1 december. De libellen sterven allen in najaar. Hun nakomelingen zwemmen als roofzuchtige larven in (vaak stilstaand of zachtstromende) wateren om na 1 of 2 jaar na vervellingen het water te verlaten als libellen .

 

 

 

 

 

Paardenbijter (Aeshna mixta). Zelf zag ik deze week ook nog een man-paardenbijter op paadje langs Sparta-sportveldencomplex. Uiterste waarneming in Nederland is 6 november, dus dit is echt een late waarneming.

 

 

 

 

 

 

Voortgangvergadering met gemeente over herinrichting Oude Laantje en belendende percelen. Plannen voor herinrichting zijn mede door inbreng van SNC en Historische Vereniging Capelle (HVC) zeer positief beoordeeld. Een stukje natuur en historie worden daarmee geconserveerd en ontwikkeld. Plannen op papier zijn echter geen garantie voor het resultaat. Zowel SNC als HVC hebben in dit laatste onderhoud de nadruk gelegd op Beheer/Onderhoud om de papieren plannen te verwezenlijken, want daar gaat het in Capelle vaak mis! Maairegime, plantenkeuze, snoeien, e.d. : dat bepaalt uiteindelijk of het papieren plan ook werkelijkheid wordt!

Ondanks aandringen bij gemeente nog geen duidelijkheid verkregen over maairegime in Schollebos. Zoals het nu gaat neemt alleen maar de verruiging met woekeraars (brandnetel, distels, ridderzuring, kleefkruid) toe ten koste van diversiteit van andere flora. Grote met bloemenmengsels ingezaaide gazons: daar is nu niets meer van te zien en had de gemeente net zo goed stapeltjes van 100 euro kunnen zaaien! Inzet van vrijwilligers van SNC  voor onderhoud staat op een laag pitje: als gemeente niet anders gaat beheren/onderhouden heeft dat ook niet zoveel zin.

 

Afgelopen week

N.a.v. mijn blog over Mandarijneend: Elly Marges meldde 3 Mandarijneenden (2 man, 1 vrouw) in vijver voor Reviusrondeel en Lies Bras 1 in R’dam-Ommoord. Die eend timmert in onze omgeving dus stevig aan de weg? Het is een exoot, maar of hij kwaad kan voor onze inheemse fauna? Zoniet, dan een juweeltje als welkom.

Ondanks euforische TV-rubrieken over weldadige groei van paddenstoelen, is het in Schollebos vreemd genoeg armetierigheid troef. Op dood hout weliswaar vaak fraaie groepen met Gewone Zwavelkop, Glimmerinktzwam, Stobbezwam, maar qua ‘Grondpaddenstoelen’ is het triest gesteld. Er zijn er wel maar heel beperkt qua soorten en aantal. Deze zaterdag hopen we toch de deelnemers aan onze Paddenstoelenexcursie te enthousiasmeren: er is altijd wat te zien! De excursie wordt geleid door ons AA-echtpaar, nee geen Anonieme Alcoholisten, maar Anneke (onze penningmeester) en haar echtgenoot Ad van den Berg: beide zeer actieve leden van Mycologische Vereniging (Mycologie = leer der schimmels). Mooi weer voorspeld!

Afgelopen dinsdag verrast door het typische geluid van Koperwieken waarna ik er 3 zag wegvliegen vanuit de besdragende struiken langs het Sparta-terrein in Schollebos.

Koperwiek (Turdus iliacus). Een echte wintergast uit het hoge noorden. Lid van de grote lijsterfamilie (Turdidae). Elk jaar in wintertijd in Schollebos aanwezig, maar aantallen varieren sterk (soms enkele kleine groepjes, soms met honderden tegelijk). Kenmerkend zijn de roestkoperen kleurvlek op de flanken (niet op de vleugel = wiek dus!) en de witte wenkbrouwstreep. Foerageren op bessen, maar ook op de grond tussen de herfstbladeren. Overnachten hoog in de boomkruinen. Heb het al eens eerder geschreven: naam “Koperwiek” als winkelcentrum slaat nergens op: het woord “Koper” refereert dan naar ‘kopers’, shoppers dus. Het ‘Koper’ van de vogels refereert naar de mooie roodkoperen plek op de flank. Ach, what’s in a name? Zijn Rotterdammers toch wat origineler met hun (bij-)namen als “Koopgoot”.

 

 

Met het zachte weer van de laatste paar dagen ook nog diverse vlinders: Atalanta’s , Gehakkelde Aurelia, Bont Zandoogje, Citroenvlinder. Buizerd(-s) bijna elke dag, IJsvogel, Groene Specht, Smienten, Haas, enz.

 

Nog een ongewenste exoot in Capelle

Brulkikker  of Amerikaanse Stierkikker (Lithobates catesbeianus; foto wikipedia). Deze week gespot door Aad van Weel op volkstuincomplex “Tot Nut en Genoegen”. Een enorm grote kikkersoort afkomstig uit Noord Amerika en vaak als ‘huisdier’ gehouden. Eet werkelijk alles wat door zijn strot kan en is daarmee een werkelijke bedreiging voor onze inheemse fauna: andere kikkersoorten, salamanders, kuikens van watervogels, enz. Zelfs kannibalisme is hem niet vreemd! Nu maar hopen dat het slechts gaat om 1 ontsnapt exemplaar die niet tot voortplanting komt, want anders heeft Capelle er weer een groot probleem bij! Buiten Noord Amerika wordt deze exoot in andere landen te vuur en te zwaard bestreden: ze zijn echt een ramp voor de  lokale en inheemse fauna. De Brulkikker wordt overigens ook gevangen/gekweekt voor consumptie (“Kikkerbilletjes”). Nou ben ik tegen het eten van kikkerbilletjes omdat de poten meestal geamputeerd worden zonder verdoving of wat dan ook, waarna de dieren een gruwelijke dood sterven, maar hoe dan ook dient deze exoot wel bestreden te worden!

 

 

Tweede chinees.

Mandarijneend , man (Aix galericulata; foto internet). Vorige week in een singel langs Volkstuinvereniging “Tot Nut en Genoegen” een mannetje Mandarijneend. Een kleine eendensoort met een schitterend kleurenpalet en met oranje ‘vleugelzeilen’ die doen denken aan de klassieke kledij van de Mandarijnse edelen uit oud-China. Uit die contreien komt deze schoonheid ook vandaan (Oost-Azie). In West-Europa vaak als sierwatervogel gehouden, maar regelmatig ontsnapte exemplaren handhaven zich prima in onze ‘natuur’. Broedt vooral in boomholtes. Zo’n 30 jaar geleden ook een exemplaar langs de volkstuinvereniging. In Brabant ook meerdere exemplaren gezien in kasteeltuin. Bijzonder? Ach de Fazant was hem al eeuwen voor als Chinese ambassadeur!

 

Eerste wintergasten en kraaienslachtoffer

Qua vogels is het midzomer doorgaans een saai seizoen. Meeste vogels zijn uitgebroed en houden zich gedeisd om te ruien (een kwetsbare tijd!). Met het najaar gebeuren er weer spannende dingen. Paddenstoelen alom, maar ook de vogeltrek komt op gang.

De eerste “Capelse wintergasten” zijn er al. Al enige weken geleden zijn skandinavische Roodborstjes gearriveerd die nu door zang hun voedselterritoria proberen vast te stellen. In Schollebos hoor je ze nu overal met hun prevelend, ingehouden melodieuze zang. Zowel man- als vrouwroodborst zingen. Bij het verdedigen van hun winterterritorium gaat het er soms heftig aan toe, soms zelfs gevechten tot de dood aan toe! Onze ‘ eigen zomerroodborstjes’ zijn al grotendeels ook naar zuidelijkere oorden vertrokken.

 

 

Sinds ruim 1 week zitten er enkele Smienten op de”IJsvogelvijver”.

Smient (Anas penelope; man). Een echte wintergast uit Skandinavische toendra’s. Wordt ook wel Fluiteend genoemd naar het geluid dat mannetjes maken (“wieuuw”). Penelope was een  Griekse adellijke schone uit de oudheid waar uiteindelijk Odysseus mee trouwde. Wel een beetje vreemd dat juist een mannetjeseend daarnaar werd vernoemd, maar tegenwoordig kan alles: laten we het maar ‘Genderneutraal’ noemen… Maar mooi is ie wel!! In Schollebos ’s winters soms met vele tientallen. Op grotere wateren (bijv. Biesbosch) wel met duizenden.

 

 

 

 

Slobeend (Anas clypeata; man). Nederlandse algemene broedvogel, maar alleen ’s winters ook in Capelle (Schollebos) te zien, soms met tientallen. “Slobbert” zijn voedsel op door met zijn lepelvormige snavel vlak onder het wateroppervlak te slobberen. In groepjes altijd van veraf te herkennen: zij draaien al slobberend om elkaar rondjes in het water. Ook nu al een enkel paartje in “IJsvogelvijver”.

 

 

 

 

 

Dodaars (Tachybaptus ruficollis). Een kleine fuutsoort, algemene broedvogel in Nederland, maar in Capelle tot nu toe alleen ’s winters aangetroffen. Nu 1 exemplaar in Nieuwerkerkse Tocht. Erg schuw. Zwemt vlak langs rietoevers. Bij minste geringste onraad duikt hij onder en verdwijnt tussen het riet. Naam: “Dod” = pluim , “Aars” = achterwerk: de dod-aars heeft dus een bosje witte veren als een pluim bij hun achterste.

 

 

 

 

 

Jonge Houtduif. Een naar tafereeltje bij het dagelijkse uitlaten van mijn hond Bella. Vier kraaien hakten in op een jonge houtduif die echt niet meer kon ontkomen. Als natuurliefhebber zou ik moeten denken “dat is nu eenmaal de natuur, eten en gegeten worden”. Ook kraaien moeten eten. En het is wel een heel laat jong (houtduiven broeden wel 3-4x per jaar), dus kwetsbaar in het natuurlijk selectieproces (survival of the fittest). Als dierenarts vond ik echter dat dit een heel akelige langzame dood zou betekenen voor dit hulpeloze beestje. Heb me dus maar ontfermd over dit jong tot ongenoegen van de kraaien die me luid uitscholden voor deze misdaad. Tja, ook met hun kon ik me invoelen. Per slot van rekening moet niemand ook mij het brood uit de mond stelen… Het duifje was behoorlijk gehavend en had over het hele lichaam bebloede plekken. Al zijn staartveertjes was hij kwijt. Hij eet nog niet uit zichzelf dus voeren mijn vrouw en ik hem nu dagelijks geforceerd totdat die zelf heeft leren eten. Het doet hem goed en komt er wel. Het kippenhok van wijlen Sofietje heeft na de egel nu weer een nieuwe tijdelijke bewoner.

 

 

 

Actueeltjes

Boomvalk (Falco subuteo). Afgelopen woensdag 2x gezien in Schollebos. Broedt (nog) niet in Capelle. Het vliegsilhouet lijkt op een grote gierzwaluw (spitse vleugels en vrij lange staart: “ankervorm”). Vrijwel elk jaar in nazomer in Capelle te zien, jagend boven boomtoppen op grote libellen (glazenmakers) en kleine vogels. Trekt in najaar naar zuideljke regionen (vooral Afrika).

 

 

 

 

 

 

Vandaag 2e melding van gewonde ooievaar, nu in Schollebos. Een visser heeft dierenambulance gebeld, maar toen deze probeerde hem te vangen vloog hij toch weer weg net als de eerste keer (in Schenkel). Het zou een van de 3 jongen kunnen zijn die zijn uitgevlogen van het nest langs de ’s Gravenweg (na het uitvliegen keerde 1 gewonde ooievaar erop terug met bloed op de veren). Tja. Als hij zich niet laat vangen is de verwonding hopelijk niet ernstig genoeg om niet te kunnen overleven en moet de natuur het maar regelen. Blijf echter alert en meld a.u.b. als u hem ziet en wat hij doet.

Gesprek met wethouder Jean-Paul Meuldijk (JPM) verliep in prettige en constructieve sfeer. Er zijn geen directe toezeggingen gedaan van de zijde van JPM, maar men is in ieder geval begonnen met het bestuderen van het probleem van de Invasieve Exoten (Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien). Mbt het probleem van de Essentaksterfte in het Schollebos heeft SNC voorgesteld om niet grootscheeps te gaan kappen van de essen (wordt echt een kaalslag), maar om nu al jaarlijks nieuwe bomen van diverse soorten in te planten; mogelijk overleven enkele resistente essen deze schimmelziekte (die kunnen dan verder uitgekweekt worden) en creeert men een grotere variatie in bospercelen i.p.v. monocultures. Verder specifieke verzoeken voor Maaibeleid  (Schollebos, Vlindertuin, Natuurlijke oevers), Knotwilgen knotten (gefaseerd! belangrijk voor bijen en hommels) en enkele andere zaken. JPM gaf aan naar een groenbeheermodel te streven aanbesteed aan 1 professionele groenbeheerder i.p.v. de versnippering van aanbestedingen. Nu maar afwachten voor de praktijk en uiteraard de verkiezingsuitslagen van maart volgend jaar…

Heb vernomen dat fractievoorzitter PvdA, Martin Ponte, een cursus volgt voor imker! Er gaat een wereld voor hem open qua ecologie… Alle fractievoorzitters zouden zoiets moeten doen, dan wordt SNC wat dat betreft wellicht minder nodig. Geldt ook voor beleidsambtenaren!

 

Hazenpootje (Coprinus lagopagus). Deze prachtige foto werd deze week gemaakt door Yvonne Commijs in de Heemtuin langs de ’s Gravenweg. De hoed is hier omgekruld, waardoor men eigenlijk tegen de onderkant met de lamellen aankijkt. Plaatjeszwammen hebben onder de hoed lamellen waar de sporen gevormd worden. De hoed van het Hazenpootje is 2-4 cm in doorsnee. Algemeen, maar zeer fraai!

 

 

 

 

 

 

Komende week 2 powerpointpresentaties voor verzorgingstehuizen, Schinkelhoven en Rozenburcht:  Stadsnatuur in hun directe omgeving. Ook Herfstexcursie en Paddenstoelenexcursie voorbereiden.

Vraag aan onze volgers: SNC wil samen met gemeente de invasieve exoten bestrijden. Ook zwerfafval systematisch verwijderen. Ook Vlindertuin onderhouden (maaien en afvoeren maaisel). Allemaal belangrijk voor onze Capelse natuur. Wie wil meedoen in actieve onderhoudsploegen? Af en toe eens een middag meewerken met gelijkgezinde medeburgers? Een gezellige afsluiting met drankje of door gemeente aangeboden pannenkoekmaaltijd? Aanmelden bij onze secretaris: john@natuurvrienden.nl